Vereniging tot Behoud van                                     Boer&Milieu                                                            

Kringloopboeren

 

Publicaties

Duurzame 100 van TROUW                          
oktober 2017
Het is op zijn minst opmerkelijk dat meerdere VBBM leden in de duurzame 100 van TROUW vermeld staan. Deze lijst bestaat uit mensen met verschillende achtergronden: Van hoogleraar tot architect en wetenschapper tot kok: Ze hebben allemaal iets met elkaar gemeen, ze betekenen in de ogen van 12 'experts' iets voor de duurzaamheid binnen onze landsgrenzen. Naast al deze mensen zijn er van de 100 ook een paar plekken gereserveerd voor de boer, in ieder geval twee: Laat dit nou twee VBBM boeren zijn! Wij wisten natuurlijk allang dat de VBBM een voedingsbodem voor duurzaamheid is. Mooi dat onze leden, die zich op verschillende wijzes inzetten, zo beloond worden.|

Lees meer hierover:
Brunia:
https://www.trouw.nl/groen/een-jonge-boer-met-een-missie~a77ad07f/

Ook onze jonge leden van ERF 1 mochten zichzelf prijzen et een plek in de duurzame top 100!:
http://erf1.nl/

Gefeliciteerd namens het VBBM bestuur!


Cursus Boer&Leven

Wilt u uw kennis van kringlooplandbouw verdiepen? Peter Takens en Ria Commandeur zijn adviseurs die nu een cursus 'Boer&Leven' opstarten. Voor meer informatie kunt u een folder downloaden: HIER of een leaflet HIER

In deze cursus van 6 dagen draait het allemaal om leven, waar iedere boer dagelijks mee te maken heeft. Het microleven in de kringloop van bodemplant-dier/mens-mest-bodem komt aan de orde, met de nadruk op het microleven in de bodem. Het grootste belang is te bepalen hoe u als mens in uw bedrijf staat; wat is uw grondhouding en wat kunt en wilt u daaraan veranderen.

Peter en Ria zijn adviseurs met jarenlange ervaring met betrekking tot kringlooplandbouw, en nauw betrokken bij De VBBM. Wij wensen hun en u een mooie cursusperiode toe!

 

 

 

 

 

 


Persbericht symposium mest- en voedselkwaliteit
Bijeenkomst op 8 september Horstweg 21, Broekland.
Programma van 10:00-16:00

Sprekers:


Anton Nigten

Promovendus bemesting, voeding&gezondheid

Liesbeth Ellinger

Homeopatisch Dierenarts

Peter Vanhoof

Bodemonderzoeker

Peter Takens

Specialist kringlooplandbouw

Ria Commandeur

Specialist kringlooplandbouw

U kunt het persbericht hier downloaden

Gezond voedsel wordt geproduceerd in een gezonde kringloopDe Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu (VBBM) organiseert op 8 september 2017 een symposium voor politici, beleidsmakers, pers, boeren en andere belangstellenden.  Op deze dag zal er onder andere een  verband worden aangetoond tussen kwaliteit van mest, bemestingstechnieken en anderzijds nutriënten en sporenelementen die het ruwvoer en vervolgens de melk bevatten. De vereniging heeft momenteel een vrijstelling voor emissiearm bemesten en hoopt op deze dag ook het belang van voortzetting hiervan te benadrukken.

De natuur zelf functioneert erg veel door symbiose: Terwijl mensen constant bezig zijn dit natuurlijke evenwicht met diverse ingrepen te verstoren. Beleidsmatig wordt er aan crisismanagement gedaan: Beleid richt zich steeds op een, vaak problematisch, detail van het geheel. De neveneffecten die buiten dat specifieke onderdeel optreden worden veelal buiten beschouwing gelaten, of er wordt apart beleid op gemaakt, terwijl alles elkaar juist beïnvloed. Dit zorgt er voor dat zowel het milieu als de voedselkwaliteit onder druk komt te staan. De onderbouwing daarvan zullen we op deze dag aan u presenteren. De VBBM roept met dit symposium beleidsmakers op om de mestproblematiek vanuit een nieuwe invalshoek te benaderen, zodat we in de toekomst ook gezonde producten kunnen blijven produceren.

VBBM voorzitter Erik Valk: ‘Veel oplossingen voor de milieuproblematiek zijn te vinden in de natuur zelf, natuurlijke systemen zijn namelijk perfect in balans. In de landbouw zijn we een weg ingeslagen waarbij voornamelijk technische en chemische oplossingen gezocht worden. Wat mij betreft zijn dit oplossingen met een beperkte houdbaarheidsdatum. Techniek zou in dienst moeten zijn van de biologie, dit is nu niet het geval. Met dit symposium willen we laten zien, wat we als boer in de praktijk al jarenlang doen en welke voordelen dit heeft. Onze bedrijfsvoering levert aantoonbaar emissiearme mest op, een gezondmakend bodemleven, een hoge kwaliteit ruwvoer, gezonde dieren en gezonde melk. We hopen zo een breed publiek te overtuigen hoe het op een eenvoudige en praktische manier anders en duurzamer kan, zowel voor de boer, als voor het milieu (en hopelijk ook voor de overheid)! Van akkerbouwer tot varkenshouder, burger en boer, iedereen is welkom op deze dag want het is ons aller belang’.
Buiten de theorie zullen er diverse workshops en demonstraties zijn, waarbij met name de twee aangrenzende bodems interessant zijn: Hierbij worden sinds jaar en dag twee aangrenzende percelen op verschillende wijze bemest en onderhouden. In de aanloop naar het symposium zijn diverse onderzoeken op deze bodems gedaan. Op 8 september zullen verschillende experts hun onderzoeksresultaten uitvoerig toelichten en onderbouwen. Meer informatie op de website www.devbbm.nl . Tot 8 september vanaf 10.00 op ‘Horstweg 21, 8107 AA te Broekland’!     Persbericht nav ammoniakreview:


PERSBERICHT Abcoude, 23 januari 2017


VBBM blij met uitkomsten onafhankelijke ammoniakreview

Mede dankzij een donatie van de 'Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu' (VBBM) konden Jaap Hanekamp, Marcel Crok en Matt Briggs het Nederlandse mestbeleid onafhankelijk onder de loep nemen: De uitkomsten van dit rapport over ammoniak zijn niet mals en staan in lijn met wat de kringloopboeren van 'de VBBM' al jaren uitdragen:
De berekende ammoniakemissies van bovengronds mestaanwenden worden negatiever voorgesteld dan zij daadwerkelijk zijn. 'Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat de verschillende bemestingstechnieken dichter bij elkaar liggen wat betreft ammoniakemissies dan tot op heden is gerapporteerd en toegepast in het beleid', aldus Hanekamp en Crok.

Erik Valk, voorzitter van de VBBM: 'Wij zijn blij met de uitkomsten van dit rapport. Wij hadden graag gezien dat er ook aandacht gegeven was aan het verminderen van emissies door bedrijfsmatige interventies: Door de koe eiwitarm en structuurrijk te voeren kan een veehouder  op zijn bedrijf mest realiseren die veel minder ammoniakale stikstof bevat dan gangbaar. Evengoed zijn wij zeer verheugd met de bevindingen van Hanekamp en Crok, en hopen wij dat dit rapport bijdraagt om de politiek en beleidsmakers hiermee wakker te schudden'. De VBBM bestaat al meer dan 25 jaar en ageert tegen het huidige mestbeleid: Door koeien betere mest te laten produceren die van zichzelf al emissiearm is willen de leden van de VBBM deze mest op de klassieke manier aan kunnen wenden, dit is beter voor de bodem stellen zij.


'Bij het onderwerken van mest vinden allerlei ongewenste neveneffecten plaats waar je bijna niemand over hoort. Onder andere wordt de bodem hierdoor sneller anaeroob, sterft het bodemleven af, terwijl dat juist cruciaal is voor het benutten van meststoffen en uiteindelijk het kunnen produceren van gezonde gewassen. Bovendien komt uit een anaerobe bodem bijvoorbeeld meer lachgas wat ontzettend milieubelastend is. Dergelijke randverschijnselen wordt echter niet meegenomen in de huidige berekeningen van emissies, terwijl dat volgens ons wel zou moeten. Bovengronds mestaanwenden zou dan wel eens veel gunstiger uit de bus kunnen komen dan veel van de emissiearme bemestingstechnieken ' stelt Bennie van den Berg, bestuurslid van de VBBM.

De VBBM zet het offensief voor hernieuwing van het ammoniakbeleid voort: Dinsdag 24 januari overhandigen zij tezamen met andere donateurs in deze crowdfundig het rapport aan de Kamerleden in Nieuwspoort. Zij hopen dat hun standpunten nu echt de erkenning gaan krijgen waar zij zich al jaren voor inzetten.